תקנון ותנאי שימוש

אתר האינטרנט – www.my-community.co.il (להלן: "האתר").
מפעילת האתר מספקת שירותי מידע אינטרנטי בתחום הנדלן והמשכנתאות לרבות תחומים נוספים הקשורים לתחום הנדלן
בשם "הקהילה שלי" www.my-community.co.il.
בעת האישור של התקנון הינך מצהיר בזאת כי קראת את התקנון בשלמותו והינך מתחייב לעמוד בכל תנאי האתר. יש לציין שהוראת תקנון זה יגברו על כל פרסום או מודעה במידה ויהיו כאלה באתר. במידה ואינך מסכים לסעיף כלשהו הינך מתבקש לא להירשם לאתר או להשתמש בשירותיו.
גלישה שלך באתר תיחשב כהסכמה לתנאי השימוש כדלהלן על כל תנאיהם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
תנאי שימוש הר"מ חלים על כל משתמשי האתר ומהווים הסכם נפרד בינך לבין מפעילת האתר – החברה. במקרה של הפרת תנאי שימוש אלה על ידי משתמש אחר, החברה לא תהיה אחראית כלפיך , ובמקרה כזה תוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלשהי כלפי החברה. רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את החברה.
בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית לשנות תנאי השימוש וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. באחריות המשתמש הכרת תנאי השימוש בכל עת. המשך השימוש בשרותי האתר יהווה אישור על הסכמתך לשינויים אלה. באחריות המשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו. 
יתכן מצב שבו תנאי שימוש נוספים יחייבו הסכמה בנוסף לתנאי שימוש אלה, ולא במקומם בשירותים נוספים שיהיו באתר.
תנאי שימוש המפורטים כאן (להלן:"תנאי השימוש") חלים על כלל המשתמשים באתר ובשירותיו, במישרין או בעקיפין.
צוות האתר רשאי לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ובלא הודעה מוקדמת ותנאי השימוש החדשים יחייבו אותך מרגע שהחלה גלישתך באתר. אין החברה מתחייבת על שינוי תנאי השימוש, אך החברה תשתדל לפרסם הודעה על שינוי (אם יהיה) במערכת המאמרים או בחדשות של האתר.
מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלבד אך הם חלים על כל משתמש, איש ואישה כאחד.
מפעילת האתר משאירה לעצמה את הזכות לאשר או לא לאשר משתמשים מסוימים מסיבות השמורות עימה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מפעילת האתר משאירה לעצמה את הזכות לפסול לפי שיקול דעתה טקסט ו/או חלק מטקסט שהוזן ע"י משתמשים באתר. 
הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ולנקוט בכל פעולה, משפטית או אחרת, כנגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מראש ו/או הנמקה.
החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור וללא קבלת הסכמתך מראש
כל המידע שמוצג באתר, ניתן כשירות אינפורמטיבי לא מחייב לגולשים. אין לראות במידע המלצה לנותן שירות ו/או ספק ו/או קבלן מסוים, לרבות  אינפורמציה המגיעה מאתרים המקושרים לאתר, אשר החברה איננה אחראית כמובן, גם למידע המופיע באתרים אלו.
בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מסיר מהחברה, או כל גורם מטעמה, כל אחריות לכל ליקוי בשירותי האתר וכן לכל היזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי, בעטיו של השימוש באתר והשירותים הניתנים בו.
קניין רוחני והשימוש בשירותי האתר
מאגרי התוכן ו/או מאגרי המידע הכלולים באתר הינם של החברה ושלה בלבד וכן כלל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התוכן שבאתר (כולל עיצובו הגראפי, מידע, תמונות, מפות, הנתונים הנמצאים בו, הטקסטים, מרכיביו הצורניים והמהותיים והתוכנה) הנן של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לעשות בהם שימוש. 
לצרכי תנאי שימוש אלה, "תוכן" משמעו כל מידע, קבצים, מאגר מידע או תוכן כלשהו המצוי באתר, בין טקסטואלי (טקסטים), בין קולי (קבצי קול) בין חזותי (תמונות או וידאו), עיצובים, גרפיקה, צלמיות (אייקונים), סימני מסחר וכיו"ב.
למעט זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, אינך מקבל בזה כל זכות ו/או רישיון כלשהו בקניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
חל איסור חמור על כל פרסום מסחרי באתר ו/או על כל פנייה למשתמשי האתר לצורך פרסום מסחרי ובכלל זה פרסום אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישוריות (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. כמו-כן, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן את המידע ולא להציע, למכור, להשכיר כל תוכן המצוי באתר לכל צד ג', להעמידו לרשות הציבור או לשלבו בתוך אתרים אחרים, אפליקציות ו/או שירותים שלך או של אחרים.
מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאית המפעילה, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 50.000 ₪ ללא הוכחת נזק ובאישור כללי שימוש אלו, המשתמש מצהיר הינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.
המעוניינים לפרסם באתר, יכולים לפנות אלינו בדף הצור קשר או לפרסם במערכת המאמרים. חל איסור לשתול קודים ו/או וירוסים ו/או תוכנות באתר מכל סיבה שהיא. וכמובן שאסור לשלוח דואר זבל לחברי האתר או להתחיל מכתבי שרשרת כלשהם. ההתקשרות במערכת ההודעות של האתר תיעשה רק לצורך הכרות אישית עם משתמשים אחרים שרשומים באתר.
כל מאמר ו/או חיבור ו/או פרסום ו/או אינפורמציה המתפרסמים באתר בייחוד במערכת המאמרים של האתר ע"י משתמשים אחרים ואפילו ע"י מפעילת האתר, לא יהיה בו משהו המחייב את בעלי האתר בבדיקת אמינות המידע, כמו כן לא תהיה מפעילת האתר אחראית לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בעקבות הסתמכות על הנכתב במערכת המאמרים של האתר או בכל מקום אחר באתר.
כל מאמר שהתפרסם במערכת המאמרים של האתר, הינו בבעלות האתר והוא בעל זכות הקניין בהם. אין להעתיק או להשתמש במאמרים אלו ללא רשות. העושה כן יפצה את מפעילת האתר בהתאם לאמור בחוק. למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים לידי המפעילה, על כל הנובע והמשתמע מכך.
השימוש באתר יהיה שימוש ידני, סביר, ועומד בהוראות כל דין, תוך שימוש בדפדפן רגיל. אינך ראשי להשתמש בשירותי האתר למטרה בלתי חוקית.
  כל יצירת קשר דרך האתר לכל גורם המופיע באתר, האתר רשאי לעשות שימוש במידע זה , לתת מענה לפניות אלו, להפנות לגורם שלישי לצורך מתן מענה ואו שרות.
הגבלת אחריות 
התוכן המוזן באתר ושיוצג בפניך, מקורו בצדדים שלישיים (כגון יזמים/קבלנים, יועצים, חברות שיווק, מפרסמים, ומשתמשים אחרים) ונכונות הכלול בו לא נבדקת על ידי החברה והנתונים המובאים בו כפי שהתקבלו מאותן גורמים, ללא אחריות והחברה איננה אחראית לנכונותו של המידע ולליקויים ושגיאות העלולים ליפול בו.
האתר מאפשר למשתמשים להזין תוכן ולעדכנו מעת לעת, ולמשתמשים אחרים לקבל תוכן המוזן באתר. יתכן שהתוכן אינו נכון, שלם, אינו מלא, מעודכן, מפורט או מדויק, ואין ביכולת צוות האתר לבדוק זאת. הנך נדרש בזה שלא להסתמך על התוכן שיוצג בפניך באתר, ובאחריותך לבדוק עם הגורמים הרלוונטיים (בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, כולל אלו המפורטים באתר, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כמתווכים, שמאיים, עורכי דין וכולי).
התוכן המוצג באתר אינו מתיימר להיות שלם, עדכני, מלא או מפורט של כל התוכן והמידע הנדרש למטרותיך. לדוגמא הפרויקטים/נכסים המוצגים באתר באזור מסוים או ע"פ כל סינון אחר שבוצע ע"י המשתמש, אינם מתיימרים להיות כל הפרויקטים שבאותו אזור או בהתאמה לסינון שבוצע ע"י המשתמש. כך למשל, מחיר הדירה הזולה בפרויקט שיוצג בפניך, ו/או כל מידע אחר, לא בהכרח משקף את הנתון הנכון במועד החיפוש. תוכן גיאוגרפי (ובכלל זה מפות כתובות, או מיקום אובייקטים על מפות) מסופק באמצעות צדדים שלישיים ויתכן שאינו עדכני או מדויק.
יתכן והאתר יעמיד לרשותך, בין בעצמו ובין באמצעות שתפי"ם עם אחרים, פלטפורמות לקבלת ייעוץ ו/או מידע מצדדים שלישיים בתחומים שונים (לדוגמא יעוץ בנושאי רכישת דירה, משכנתא, ייעוץ משפטי וכדו'). ידוע כי החברה אינה זו הנותנת את הייעוץ ו/או המידע כאמור וכאמור החברה אינה מסכימה ו/או ממליצה עם הייעוץ, ואינה מתיימרת לשפוט את איכות ונכונות הייעוץ והיא לא תחוב כלפיך בכל דבר ועניין הקשור בייעוץ. החברה וצוות האתר אינו נושא בכל אחריות לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הינך מסיר מהחברה כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו.
סדר הופעת התוכן באתר, מיקומו והדגשותיו, נקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולעיתים משיקולים פרסומיים, ואינו מלמד על חשיבותו, איכותו ו/או סדר עדיפותו.
החברה אינה נושאת באחריות לכל ענין ודבר הקשור בתוכן שבאתר, ובכלל זה לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים בתוכן המוצג במסגרת האתר. 
מוסכם כי, כל עסקה שתעשה עם צד ג' בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור ו/או ממשק המתאפשר במסגרת האתר, ובכלל זה רכישה ו/או מכירה של נדל"ן ו/או קבלת ייעוץ מיועץ משכנתאות ו/או כל יועץ אחר אשר נמצא באתר, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בינך לבין המפרסם, הקבלן, יועץ, מתווך עו"ד וכדו' המשתמש ו/או הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, לא נותנת כל מצג ו/או אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מוצר ו/או שירות כאמור, ולא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו ו/או ירכשו באמצעות האתר ו/או בעקבות מודעות המתפרסמות באתר ו/או כתוצאה מהן, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה.
החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא, ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים שניתנים להורדה באתר ו/או בתוכנות כאמור. יודגש כי קבצים כאלו מועלים על ידי גורמים אחרים ולחברה אין בהכרח שליטה או פיקוח על קבצים אלו.   
האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשים, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).
שימוש החברה במידע ומדינות הפרטיות                                                             
החברה עשויה לאסוף מידע ונתונים המצטברים כתוצאה משימושך באתר, ובתוך כך מרישומך לאתר או רישומך לשירותי האתר השונים (דוגמת שירותי "פורום שאלות ותשובות", "קהילת השכונה" וכדו').
מפעילת האתר תהא רשאית לצרף את המידע שקיבלה על המשתמש למאגר מידע שקיים אצלה, יודגש, כי על פי חוק לא חלה עליך חובה למסור את המידע. כמו כן, בברירת המחדל בהרשמה לאתר, יסומן כי הנך מסכים לתנאי השימוש הכוללים את האפשרות שהחברה רשאית לשלוח למשתמש דיוור על הודעות חדשות שיכללו מידע פרסומי ועוד.
החברה רשאית לנהל מאגרי מידע על פי דין.
בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת הפורטל
בכתובת info@my-community.co.il
על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך והסכמתך כי החברה ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני ו/או מערכות חיוג אוטומטי.
ידוע לי כי בהשארת פרטי האישיים אני מאשר/ת ליצור איתי קשר באמצעות הודעות SMS ו/או WhatsApp ו/או באמצעות דוא"ל ו/או שיחה חוזרת בדבר פרויקטים גם אם ועל אף שפרטי נמצאים במאגר "אל תתקשרו אלי" של הרשות להגנת הצרכן.


כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, מפעילת האתר תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.
בקשה לקבלת אינפורמציה או ליצירת קשר או קבלת "חדשות חמות למייל" מהווה מתן רשות לחברה להעביר הפרטים לגופים הרלבנטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.
מאגרי המידע ישמשו, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש ; להפעלת שירותי האתר ובתוך כך ליצירת אזור אישי ; לשיפור שירותי האתר והתאמתם לצרכיהם של משתמשי האתר; התאמה אישית של רכיבי האתר, התכנים המופיעים בו, מודעות ופרסומות לתחומי העניין והמאפיינים שלך; למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים כולל מפרסמים וגופים עסקיים ; להעברת פרטים לצדדים שלישיים במקרה של בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר, והכל בהתאם להוראות הדין.
החברה עשויה להשתמש באתר בשרות cookies ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות משתמשיה.
כמו כן, החברה רשאית להשתמש בשירותיהם של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות. חברות אלו מנהלות בעצמן בקבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. החברה אינה אחראית לניהול של קבצים הללו בידי החברות החיצוניות ובאחריות המשתמש למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
במסגרת השירותים הניתנים באתר, החברה עשויה להעביר נתונים ממאגר המידע למפרסמים שונים ו/או חברות הלוקחות חלק במתן אותם שירותים, ובתוך כך פרטי קשר ומידע מזהה על המשתמש. כך לדוג' : האתר מאפשר לך לקבל הצעות טלפוניות ישירות ממשווקי דירות/יועצי משכנתאות וכדו'. כשהנך מזין את פרטי הקשר הטלפוניים שלך אתה מתיר לחברה להעביר את פרטי הקשר וחיפוש הדירה שלך לגורמים שלישיים אשר מציעים דירות למכירה (דוגמת יזמים/קבלנים). באפשרותך לעצור בפניה לאתר דרך טופס צור הקשר או בכתובת  info@my-community.co.il
מובהר כי לאור מעורבותם של צדדים שלישיים, לאחר פנייה כאמור, יתכן ויהיו פניות נוספות עד לעדכון הביטול במערכות החברה ו/או אצל צדדים שלישיים.
הינך זכאי, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לעיין במידע המוחזק עלייך במאגר המידע, ככל שיירשם. במידה ותמצא שהמידע המוחזק עלייך במאגר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בעניין זה יהיו הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.
החברה וצוות האתר פועל לאבטח את המידע המצוי באתר, ובכללו המידע שהוזן למערכת בידי המשתמשים והמידע הנוגע למשתמשים אשר נצבר בשרתי האתר, אך אינם יכולים להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.
הינך מקבל עליך אפשרות זו של פריצה למידע או אובדנו, ולחברה או כל גורם הפועל מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו או העלולים להיגרם לך בשל כך.
מפעילת האתר רשאית לבדוק מדגמית כל תוכן שנכתב ע"י גולשי האתר על מנת להגן על פעילותה ולשמור את האתר מנזקים שאותם יגרמו המשתמשים שייבדקו. מפעילת האתר לא תצטרך לתת הסבר לפעילותה ובהירשמך לשירות הינך מצהיר שאת המסכים לתנאי זה.
שימוש בפורום 
האתר מאפשר לגולשים להשתתף בפורום הכללי ובפורום שאלות ותשובות ובכל אלמנט חברתי באתר, לעיין בהודעות המופיעות בו, ולכתוב הודעות ותגובות (להלן "שימוש בפורום").
מוסכם כי, החברה איננה אחראית לתוכן המפורסם בפורום, ויתכן שמכיל שגיאות ו/או אי דיוקים, ואין להניח שהמידע בו נכון, אמיתי או מדויק. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה לאחריותה של החברה על השימוש שעושה המשתמש בתוכן המפורסם בפורום.
באחריות המשתמש על העלאת חומרים ותכנים פרסומיים. כמו-כן, חלה האחריות הבלעדית על המשתמש על כל המידע והתוכן שהעלה באתר. הנך מצהיר שכל מידע, תוכן ומסר שמועלה על ידך יעמדו בזכות הקניין הרוחני ולא יפגעו בזכותו של אף אדם ו/או צד שלישי. וכי הנך הבעלים המקורי או בעל זכות הקניין הרוחני או הרישיון בקשר עם התוכן שמועלה על ידך. במידה ויגרם נזק לצד שלישי ו/או לאתר אם הפרת זכות קניין רוחני כלשהו, כגון זכויות יוצרים -  המשתמש ישפה ויפצה את האתר, במידה ויידרש לעשות זאת בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג המצריכה גם הוצאות משפטיות שהנהלת האתר הוציאה בצורה ישרה או עקיפה וקשורים לתכנים שהועלו על ידי הגולש באתר. כמו-כן, הגולש מוותר על כל דרישה וטענה  כלפי האתר אם על תכנים שמופיעים בו ואם על השירותים שהוא מספק.  
משתמש השולח הודעה/תגובה/שאלה/תשובה בפורום מתחייב לפצות את החברה בגין כל הוצאה ונזק שיהיו לה עקב פרסום הודעה בפורום תוך הפרתם של תנאי השימוש מצידו. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיו של משתמש שהפר את תנאי השימוש לכל גורם או רשות.
המשתמש המפרסם הודעה בפורום מצהיר בזאת כי הוא מעביר לחברה את זכויות הקניין הרוחני בהודעה ובפרט לחברה שמורה הזכות לערוך, להעתיק או למחוק את המודעה.
מפעילת האתר רשאית לבחור את סדר הופעת משתמשים בפורום או לבחור באם למחוק/להציג הודעות של משתמשים בפורום בהתאם לשיקול דעתה. בהירשמך לאתר, הינך מצהיר שאתה מסכים לעובדה זאת.
במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, אנא פנה למפעילת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל :     info@my-community.co.il  

זמינותם של שירותי האתר
מפעילת האתר אינה אחראית לזמינותו התמידית של האתר, כמו כן לא לתקלות טכניות שיהיו בו או למידע שיישמר באתר כן, לשום נזק שיכול להיגרם מהפסקת הפעלת האתר.יתר על כן, החברה רשאית להפסיק את זמינות האתר, או אחדים משירותיו, מעת לעת לצורכי תחזוקה וכן להשביתם לצמיתות.
המשתמש אינו זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין השבתת האתר או אי זמינותם של שירותיו.
תחולת הדין וסמכות השיפוט
על השימוש באתר יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
באם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות של תנאי שימוש אלה לעמוד בתוקפן. 
הסמכות המשפטית הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש נתונה לבתי המשפט בתל אביב יפו
קבל עדכונים חמים למייל